logo

 

 TAPICER 753402

 

      

 

 Kwalifikacja dla zawodu

 

 AU.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

 

 Kształcenie teoretyczne

 

 Kształcenie w zakresie ogólnokształcącym odbywa się w szkole.
klasa I - trzy dni nauki
klasa II - trzy dni nauki
klasa III - dwa dni nauki

Kształcenie w zakresie zawodowym odbywa się w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na podstawie skierowania ze szkoły przez okres 4 tygodni w każdej klasie (w wymiarze 34 godziny tygodniowo).

 

 Kształcenie praktyczne

 

 Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładach stolarskich. Są zatrudnieni jako młodociani pracownicy.
Otrzymują umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mają opłacone składki ZUS,
a przepracowane lata wliczają się do stażu pracy.

 

 Egzaminy zawodowe

 

 Po trzech latach nauki uczniowie zdają egzamin czeladniczy. Mogą również zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zdany egzamin + świadectwo ukończenia ZSZ → zawód TAPICER

 


Po trzech latach wykonywania zawodu można zdawać egzamin mistrzowski - więcej informacji.

 

 Możliwość kontynuowania nauki

 

brak możliwości

 

    powrót do listy zawodów
    następny zawód