Projekt - ZAWODOWY WROCŁAWSzkoła uczestniczy w projekcie „Zawodowy Wrocław” realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wyposażenie w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy u uczniów poprzez organizację staży, wycieczek zawodoznawczych, kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych oraz zwiększających umiejętności interpersonalne i poruszania się po rynku pracy. Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne na stronie www.ckp.pl w zakładce Projekty Unijne, na fanpage Zawodowy Wrocław na facebooku oraz u Lidera Szkolnego (Pani Zofia Kawecka - gabinet 25).


PLAKAT PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU

CEL PROJEKTU, ZASADY REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WZÓR WYPEŁNIENIA FORMULARZA

LISTA RANKINGOWA dla ZSZ nr 5 - I edycjaREKRUTACJA do II edycji


LISTA RANKINGOWA dla ZSZ nr 5 - II edycja


Załącznik 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA


Załącznik 3 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Załącznik 4 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Osoby, które znalazły się na liście rankingowej, a tym samym zostały zakwalifikowane do udziału w II edycji projektu, proszone są o dostarczenie do Lidera Szkolnego - p. Zofii Kaweckiej (do gab. 25) niżej wymienionych dokumentów w terminie do 5 stycznia 2018:
  • Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa
  • Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zał. 4 Oświadczenie uczestnika projektu

Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są także na stronie internetowej projektu pod linkiem - w podzakładce „REKRUTACJA DO II EDYCJI PROJEKTU”.


HARMONOGRAM SZKOLEŃ INTERPERSONALNYCH