Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 60),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
 • Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo Oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.


Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego
i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 im. Jana Kilińskiego

W celu przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 Dyrektor Zespołu Zawodowych nr 5 we Wrocławiu powołuje zarządzeniem Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (SKR), której zadaniem jest:
 • zapewnienie prawidłowego przebiegu rekrutacji, zgodnie z prawem oświatowym i szkolnym,
 • ustalenie i podanie do wiadomości, kryteriów przyjmowania kandydatów i naliczania punktów rekrutacyjnych,
 • sprawdzanie prawidłowości danych wprowadzanych przez kandydatów do systemu elektronicznego,
 • udzielanie informacji kandydatom i ich rodzicom na temat zasad rekrutacji,
 • zorganizowanie szkolnego punktu informacyjnego,
 • ogłoszenie w wyznaczonych terminach list przyjętych Technikum i Szkoły Branżowej nr 5 we Wrocławiu.

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przewodniczy Przewodniczący Komisji.

Zespół Szkół Zawodowych nr 5 prowadzi nabór na rok szkolny 2018/2019 do następujących oddziałów:

klasa

zawód

język

ilość miejsc

przedmioty brane pod uwagę
przy rekrutacji

1 TF

technik
usług fryzjerskich

angielski,
niemiecki

32

język polski, język obcy, matematyka,

biologia

1 TM

technik
przemysłu mody

angielski,
niemiecki

16

język polski, język obcy, matematyka,

geografia

1 TH

technik
handlowiec

angielski,
niemiecki

16

język polski, język obcy, matematyka,

geografia

1 FA

fryzjer

angielski

32

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 FB 1

fryzjer

angielski

16

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 FB 2

fryzjer

niemiecki

16

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 C

cukiernik

angielski

32

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 PK 1

kucharz

angielski

16

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 PK 2

piekarz

angielski

16

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 M 1

mechanik
pojazdów
samochodowych

niemiecki

16

język polski, język obcy, matematyka,

informatyka

1 M 2

mechanik
pojazdów
samochodowych

angielski

16

język polski, język obcy, matematyka,

informatyka

1 S

sprzedawca

angielski

32

język polski, język obcy, matematyka,

informatyka

1 WA 1

lakiernik

niemiecki

8

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 WA 2

stolarz

angielski

8

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 WA 3

tapicer

angielski

2

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia techniczne

1 WA 4

fotograf

angielski

4

język polski, język obcy,

informatyka, plastyka

1 WA 5

dekarz

angielski

1

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia plastyczne

1 WA 6

krawiec

angielski

2

język polski, język obcy, matematyka,

plastyka

1 WA 7

kamieniarz

niemiecki

3

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia techniczne

1 WA 8

murarz-tynkarz

niemiecki

2

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia techniczne

1 WA 9

monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

niemiecki

2

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia techniczne

1 WB 1

mechanik
pojazdów
samochodowych

niemiecki

16

język polski, język obcy, matematyka,

informatyka

1 WB 2

elektromechanik
pojazdów
samochodowych

niemiecki

7

język polski, język obcy, matematyka,

informatyka

1 WB 3

blacharz
samochodowy

niemiecki

7

język polski, język obcy, matematyka,

zajęcia techniczne

1 WB 4

elektryk

niemiecki

2

język polski, język obcy, matematyka,

fizyka

UWAGA WAŻNE!

Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację języka obcego z gimnazjum.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien odpowiednio wcześniej pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.


1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

Po zalogowaniu na konto należy wygenerować elektronicznie wniosek:
 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe kandydata i rodziców,
 • wybrać z listy oddziały w max. 3 szkołach ponadgimnazjalnych,
 • utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I wyboru,
 • wpisać:
  • oceny ze świadectwa i wyniki egzaminu gimnazjalnego,
  • zaznaczyć inne osiągnięcia wymienione na świadectwie,
  • zaznaczyć spełnianie dodatkowych kryteriów,
 • wydrukować i podpisać wniosek.

UWAGI:
 • Jako rodziców rozumie się także prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • Jako szkołę rozumie się typ szkoły wchodzący w skład zespołu szkół (np. Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5, Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5),
 • Obowiązek podania danych osobowych (dla celów rekrutacji) wynika z art. 150 ust.1 ustawy Prawo oświatowe,
 • Wybierając oddziały w szkole, należy zwrócić uwagę, aby proponowany język obcy zapewniał kontynuację z gimnazjum,
 • Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej w zawodach powinien w terminie określonym w harmonogramie pobrać w sekretariacie tej szkoły skierowanie na badania lekarskie. Szczegółowych informacji na temat przeprowadzania badań udzielają szkoły kierujące na badania oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu.

2. WYBÓR SZKÓŁ

2a. Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych obejmuje szkoły prowadzone przez Miasto Wrocław. Uwaga: Rodzic kandydata/kandydat powinien dokładnie zapoznać się z ofertą szkół, szczególnie zwrócić uwagę na terminy złożenia do odpowiednich szkół pisemnego zgłoszenia woli przystąpienia ucznia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej.

2b. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów w wybranych trzech szkołach ponadgimnazjalnych objętych rekrutacją, tworząc własną listę preferencji:
 • oddziały, w których wszystkie przedmioty nauczane są w tym samym wymiarze godzin oraz nauczane są te same języki obce, dla celów elektronicznej rekrutacji grupuje się w jeden oddział ze zwielokrotnioną liczbą uczniów,
 • jeżeli w jednym oddziale nauczane są różne języki obce, wówczas dla celów elektronicznej rekrutacji jeden oddział jest dzielony na dwie grupy,
 • przy wyborze oddziału należy pamiętać, że przedmioty przypisane do tego oddziału są realizowane w rozszerzeniu,
 • listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału, sporządzane są zgodnie z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych,
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danej szkole jest sumą wartości punktowych ocen, wyników i kryteriów zaznaczonych we wniosku, tj. punktów naliczonych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły, za wyniki egzaminu gimnazjalnego, za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz wyniki dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej,
 • za kryteria zostaną naliczone punkty jedynie w przypadku, gdy do szkoły I wyboru wraz z wydrukowanym wnioskiem zostaną dostarczone wymagane załączniki (dokumenty),
 • w wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być przyjęty tylko do jednego oddziału.


2c. Kandydat, który nie uzyskał promocji do klasy II:
 • po złożeniu deklaracji o powtarzaniu klasy I w macierzystej szkole, zgodnie ze statutem szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce,
 • deklarując powtarzanie klasy pierwszej w innej szkole, uczestniczy w rekrutacji na zasadach ogólnych.

2d. Zmiana kolejności wybranych szkół:
 • kandydat ma prawo zmienić swoje wybory oddziałów w szkołach, szkoły lub ich kolejność na liście preferencji,
 • kandydat, chcąc dokonać zmian wyborów, powinien w odpowiednim terminie:
  • zalogować się do systemu,
  • sprawdzić, czy kolejność wybranych oddziałów jest prawidłowa i odpowiada jego zainteresowaniom,
  • w przypadku, gdy kolejność oddziałów jest niezgodna z jego priorytetami odpowiednio przesuwając oznaczenia klas na liście ustawić ich nową kolejność w przypadku, gdy wybór oddziałów był niewłaściwy – usunąć z listy poprzednio wybrane szkoły, wybrać nowe oddziały i ustawić je w odpowiedniej kolejności – zgodnie ze swoimi preferencjami.

3. SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat w szkole I wyboru w wyznaczonym terminie, powinien złożyć wniosek podpisany przez rodzica oraz wychowawcę. W przypadku kandydatów spoza Wrocławia - na wniosku nie jest wymagany podpis wychowawcy.
Do wniosku załącza się:
 • kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do wniosku załącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych kryteriów (jeżeli dotyczy):
 • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica.


4. POTWIERDZENIE WOLI NAUKI
 • kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru lub na stronie rekrutacji www.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany,
 • warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego, w określonym terminie:
  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwóch zdjęć,
 • w przypadku, gdy kandydat (ani jego rodzic) nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie świadomą rezygnację z miejsca w tej szkole,
 • kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół w I naborze mogą składać dokumenty do szkół dysponujących wolnymi miejscami w wyznaczonym terminie w II naborze (uzupełniającym).


5. KRYTERIA

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
3. Kryterium stosowane, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria podstawowe niż liczba miejsc (wartość punktowa max. 200 pkt).
 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego: max 100 pkt.
  • liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

   języka polskiego

   20 pkt

   (100% razy 0,2)

   historii i wiedzy o społeczeństwie

   20 pkt

   (100% razy 0,2)

   matematyki

   20 pkt

   (100% razy 0,2)

   przedmiotów przyrodniczych:
   biologii, geografii, fizyki, chemii

   20 pkt

   (100% razy 0,2)

   języka obcego
   na poziomie podstawowym

   20 pkt

   (100% razy 0,2)


  • liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.


 2. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum: max. 72 pkt.

  ocena: celujący

  18 pkt

  ocena: bardzo dobry

  17 pkt

  ocena: dobry

  14 pkt

  ocena: dostateczny

  8 pkt

  ocena: dopuszczający

  2 pkt


 3. Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: max. 28 pkt.

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

7 pkt

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

3 pkt

zawody wiedzy, artystyczne i sportowe

18 pkt


przy czym:

KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI):
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów (W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI), brane pod uwagę łącznie:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów BRANE POD UWAGĘ W PRZYPADKU, GDY KRYTERIA RÓŻNICUJĄCE BRANE POD UWAGĘ ŁĄCZNIE NIE PRZYNIOSĄ OCZEKIWANEGO REZULTATU (W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI):
zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2015 r. uprawnieni do przyjmowania w pierwszej kolejności są:
 • tylko laureaci: Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie do roku szkolnego 2013/2014,
 • laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów, Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów i Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy otrzymali zaświadczenie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.

6. HARMONOGRAM

Harmonogram znajduje się pod linkiem w zakładce HARMONOGRAM.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

7. INFORMACJA


Przez cały okres rekrutacji w szkole działa punkt informacyjny, czynny codziennie od godz. 10.00 do 14.00 w sekretariacie uczniowskim (na parterze). Punkt udziela informacji bezpośredniej oraz telefonicznej pod numerem: 71 798 69 34
Informacje o rekrutacji można uzyskać także:
 • na stronie rekrutacji: www.edu.wroclaw.pl,
 • w Centrum Informacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, tel: 71 777 77 77,
 • w gimnazjach u wychowawców klas i pedagogów,
 • w szkole I wyboru,
 • na stronach www szkół ponadgimnazjalnych,
 • w Szkolnych Ośrodkach Kariery:
  • Gimnazjum nr 4 ul. Paulińska 14 tel. 71 798 67 25
  • Gimnazjum nr 27 ul. Czeska 40 tel. 71 798 67 18
  • Liceum Ogólnokształcące nr VI ul. Hutnicza 45 tel. 71 798 67 34
  • Zespół Szkół nr 14 al. Brücknera 10 tel. 71 798 68 90
  • Zespół Szkół nr 25 ul. Skwierzyńska 1/7 tel. 71 798 69 01
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Worcella 3 tel. 71 798 69 09
  • w Międzyszkolnym Ośrodku Wspierania Aktywności Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a tel. 71 798 67 00

Obejrzyj prezentacje zawodów