Być przedsiębiorczym - nauka przez działanieSzkoła uczestniczy w projekcie


"Być przedsiębiorczym – nauka przez działanie. Innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych"Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty.


Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch podmiotów, tj.: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Okres realizacji projektu:

Realizacja projektu podzielona jest na 2 etapy: etap przygotowawczy i wdrożeniowy.
I etap będzie trwał od 1 lipca 2010 r. do 31 marca 2011 r. i obejmie następujące działania:


II etap obejmuje okres od 1 kwietnia 2011 do 31 października 2013 i przewiduje realizację następujących kroków:

Cel główny projektu: Wykształcenie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych podstaw przedsiębiorczości, które doprowadzą do zwiększonego zainteresowania kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Cele szczegółowe: Cel główny był realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

Uczestnicy projektu: W projekcie weźmie udział 30 szkół, z których pochodzić będzie min. 60 nauczycieli oraz min. 1200 uczniów. Dydaktycy otrzymają nowy atrakcyjny program nauczania przedmiotu wykorzystujący nowatorskie metody oparte o nowoczesne technologie. Uczniowie zaś dzięki innowacyjnemu programowi nauczania będą mogli kształtować i rozwijać postawy przedsiębiorcze.

Projekt realizowany będzie w 7 szkołach prowadzonych przez Gminę Wrocław, w tym: